ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) รอบที่ 1 – บุคลากร(อาจารย์)
2.ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) รอบที่ 1 – บุคลากร(ธุรการ/การเงิน/พัสดุ/บุคคล/ประชาสัมพันธ์/คอม/โสต)
3.ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) รอบที่ 1 – บุคลากร(พ่อบ้าน/แม่บ้าน/พขร./ช่าง/คนสวน/รปภ.)

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

1.กราฟ จำแนกรายปี ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ป.1) และรายองค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) ระดับสถาบัน
2.กราฟ จำแนกรายปี ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ป.1) และรายองค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) ระดับหลักสูตร

ด้านการบริหาร

ปีการศึกษา 2563
1.ข้อมูลอาจารย์ ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสถาบัน/อาจารย์พยาบาลประจำ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


1.การเบิก-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563
2.การเบิก-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562
3.การเบิก-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561
4.การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต (Unitcost)

ด้านการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2563
1.กราฟ ร้อยละสอบผ่านในปีแรก ร้อยละสอบผ่านครั้งแรก และ จำแนกรายปี  
————————————–

1.กราฟ ร้อยละสอบผ่านในปีแรก ร้อยละสอบผ่านครั้งแรก และ จำแนกรายปี  
2.รายงานภาระงานสอนอาจารย์ จำแนกตามสถานะอาจารย์ รายละเอียดรายวิชาและชั่วโมงสอน  ปีการศึกษา 2561 
3.ฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษ  ปีการศึกษา 2561 
4. งานห้องสมุด
4.1 รายงานสรุปจำนวนหนังสือหรือตำราหลัก 5 สาขาวิชาหลัก ปีการศึกษา 2561
4.1.1 รายการหนังสือหรือตำราหลักสาขาการพยาบาลชุมชน ปีการศึกษา 2561
4.1.2 รายการหนังสือหรือตำราหลักสาขาการพยาบาลเด็ก ปีการศึกษา 2561
4.1.3 รายการหนังสือหรือตำราหลักสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2561
4.1.4 รายการหนังสือหรือตำราหลักสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีการศึกษา 2561
4.1.5 รายการหนังสือหรือตำราหลักสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2561
4.2 รายการหนังสือหรือตำราทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2561
4.3 รายการหนังสือหรือตำราทั้งหมด ปีการศึกษา 2561
4.4 รายงานการลงรับวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลในประเทศ
4.5 รายงานการลงรับวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลต่างประเทศ
5.รายงานอัตราส่วนจำนวนอาจารย์พยาบาลประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559-2561